Розклад роботи комісії з ДПА

читати далі...

 

 

 

Закон України

Про освіту

   Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

  Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

  Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 статут закладу освіти;

 ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

 структура та органи управління закладу освіти;

 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 мова (мови) освітнього процесу;

 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

 наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 результати моніторингу якості освіти;

 річний звіт про діяльність закладу освіти;

 правила прийому до закладу освіти;

 умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 

 

Положення про Лісівську філію Сварицевицького навчально-виховного комплексу

Додаток 1

до рішення районної ради

від 15 серпня 2018 року   316

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Лісівську філію Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Дубровицької районної ради Рівненської області

 

 Загальна частина

1. Лісівська філія Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області (далі філія) — це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у дошкільній та початковій освіті.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом  опорного закладу та цим Положенням.

3. Головним завданням філії закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

4. Філія знаходиться в спільній власності територіальних громад Дубровицького району.

5. Філія складається з  двох підрозділів: дошкільної освіти та початкової освіти.      

6. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад загальної середньої освіти (далі – опорний заклад).

 

Організація освітнього процесу

7. Освітній процес у філії, незалежно від її підпорядкування, типу і форми власності, здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

8. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки й реалізує навчально-виховні завдання на початковому ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

9. Індивідуалізація і диференціація навчання у філії забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту початкової освіти.

10. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

11. Індивідуальне навчання та екстернат у філії організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

12. Мережа класів у філії формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

13. Прийом учнів до всіх класів філії здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

14. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької

районної ради Рівненської області, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

15. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

16. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

17. Навчальний рік у філії організовується відповідно до нормативно-правових документів МОН. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів.

Структуру навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи філії затверджує керівник Сварицевицького  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області відповідно до чинного законодавства.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством)

18. Тривалість канікул протягом навчального року встановлюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України.

19. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається відповідно до чинного законодавства.

20. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

          21. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

23. У філії здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів (вихованців). Система оцінювання навчальної праці учнів (вихованців) повинна бути стимулюючою.

За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

24. За результатами навчання учням видається документ відповідно до чинного законодавства.

25. За відмінні успіхи в навчанні учні 1 -4 класів нагороджуються похвальним листом.

Комплектування дошкільного підрозділу

26.Приймання дітей до дошкільного підрозділу філії проводиться на безконкурсній основі протягом календарного року згідно з наказом директора Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

27. Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи.

28. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні субота, неділя та святкові дні). Кількість дітей  у дошкільному підрозділі може змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу  визначається  з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей дошкільного віку за погодженням з органами місцевого самоврядування і може змінюватися.

29. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,  а також у літній період.

30. Відрахування дітей дошкільного віку з дошкільного підрозділу може здійснюватися:

за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини (якщо така передбачена) протягом двох місяців.

31. Батьки або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини з дошкільного закладу освіти не менш, як за 10 днів.

 

Учасники освітнього процесу

32. Учасниками освітнього процесу в філії є учні, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

33. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

34. Учні філії мають гарантоване державою право на здобуття початкової загальної середньої освіти.

35. Учні філії зобов’язані:

        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

        підвищувати загальний культурний рівень;

        дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

        бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

        дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку;

        дотримуватися правил особистої гігієни.

36. Учні філії залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно правил внутрішнього розпорядку, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

37. Педагогічні працівники філії мають право:

        самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

        брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

        обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

        вносити пропозиції керівництву Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, управлінню освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

       на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

       об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

38. Педагогічні працівники філії зобов’язані:

       забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

      сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

      утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

      виконувати правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

      брати участь у роботі педагогічної ради;

      виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

      готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

      дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

      постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

      виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

         39. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

40. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

41. Педагогічні працівники філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

42. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників філії й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

43. Педагогічні працівники, які систематично порушують правила внутрішнього розпорядку філії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

44. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

       звертатися до органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

       приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності філії;

       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

       на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

45. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

       забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

       постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

       поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

46. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад  освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 

 

Управління філією

47. Керівництво філією здійснює завідувач та його заступник (заступники) відповідно до  законодавства України.

48.  Завідувач філії  та його заступник  (заступники) призначаються на посаду та звільняються з  посади директором опорного закладу освіти згідно із законодавством. 

49. Завідувач філії:

        здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

        організовує освітній процес;

        забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

        відповідає за  реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

        створює необхідні умови для участі учнів у<